Источник: fineworld.info.

Учебна програма

ПРОГРАМА

на изучавания материал в

Неделно училище за деца с увреден слух

при столичния храм „Св. св. Кирил и Методий”

 

1.Храмът-дом Божий. Формиране на знания за предназначението и устройството на православния храм.

2.Как да се държим в храма. Формиране на знания за поведението и стимулиране за редовно посещение на храма.

3.Свещени изображения в храма. Запознаване с иконите и другите свещени изображения в храма. Създаване на предпоставки за възникване и укрепване на религиозни чувства.

4. Молитвата–разговор с Бога. Създаване на представа за молитвата и смисъла й. Развиване на потребност от връзка с Бога чрез молитвите.

5. Бог-Творец на всичко невидимо. Оформяне на представа за ангелите и отношенията им с Бога.

6. Бог-Творец на всичко видимо. Бог създател на целия свят. Бог обича всички хора.

7.Адам и Ева в рая. Запознаване с живота на Адам и Ева и отношенията им с Бог.

8. Непослушанието на Адам и Ева. Разясняване на последиците от непослушанието и как то се отразява в нашия живот. Същността на нравствените категории: вяра, послушание, добро и зло.

9. Животът на първите хора на земята. Затвърждаване на убеждението у децата, че трябва да бъдат: добри, състрадателни, милостиви, да зачитат човешкия живот и да го уважават, да бъдат винаги искрени пред Бога.

10.Големият потоп. Изграждане на положително отношение към живота, съобразен с 10-те Божии заповеди.

Тържество по повод Рождество Христово

11.Съюзът на Бог с Ной. Възпитаване на благодарност и обич към Бога, заради добрината и милостта Му, въпреки лошите делата на хората.

12. Мойсей-водач на еврейския народ. Затвърждаване на вярата, че Бог никога не забравя тези, които Го почитат и обичат. Уверяване в това, че всеки на тази земя се е родил с определена цел с разглеждане живота на Мойсей.

13.Животът на евреите в Египет. Разкриване на идеята за Божието застъпничество.

14. Излизането на израилтяните от Египет. Формиране на убедеността, че Бог помага на тези, които му вярват и живеят добродетелен живот. Стимулиране на любов към ближния.

15.Мойсей и Десетте Божии заповеди. Изясняване смисъла на 10-те Божии заповеди, като привлечем вниманието към онези, които най-директно се отнасят до техния живот и социална зрялост. Възпитание в доброта, трудолюбие, любов към хората.

16. Манастирите в България. Изграждане на представа за предназначението на манастирите и манастирския живот.

17.Български обичаи и църковни празници. Разкриване смисъла и значението на християнските празници.

18. Св. пророк Илия. Внушаване на обич и уважение към светеца и неговия живот, изпълнен с вяра в Бога.

19.Цветница.

20.Св. Георги победоносец (Гергьовден).

21. Св. Николай Чудотворец (Никулден). Събуждане на почит и уважение към християнските традиции, съхранили духовно народа ни.

22. Св. Димитър (Димитровден).

23.Рилският чудотворец. Акцентиране върху делата му, пример за подражание.

Тържество по повод Възкресение Христово